Izdano odobrenje od strane HANFE za obavljanje poslova faktoringa

Izdano nam je odobrenje od strane HANFE za obavljanje poslova faktoringa, te je s time Uxor grupa završila proces usklađenja sa Zakonom o faktoringu koji je stupio na snagu 01.01.2017.